dilluns, 2 de maig de 2016

Ha derogat el Departament d'Ensenyament el DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria?

L'ESO es regeix actualment pel Decret 187/2015, sense que cap disposició posterior l'hagi derogat. Tanmateix, en un exercici matusser que no sabem si atribuir a la inexperiència, l'actual equip està practicant la confusió fent i desfent el que li sembla. Per exemple, a la XTEC trobem, contra el Decret de 2015, que el currículum de segon i quart d'ESO per al curs 2016-17 serà ... el de 2007!! Però si hi ha un decret català de l'ESO, molt diferent del de la LOMCE, amb un plantejament competencial molt interessant!!

Això provoca casos diríem que pintorescos, com per exemple que l'alumne de primer que l'any passat va cursar l'assignatura de Cultura i Valors Ètics ara haurà de triar a segon, si segueix sense voler Religió Catòlica, entre Història de les religions i Educació per a la ciutadania ... Un nyap que es repetirà a quart. Tot això en flagrant contradicció (com era allò de frau de llei?) amb la normativa superior, que és el dit Decret 187/2015, i contra la pràctica de molts centres que apliquen el currículum català de forma rigorosa. I no parlem de la mancade  creació de l'àmbit de Cultura i Valors, que el mateix decret estableix.

Només en un racó ha aparegut recentment un "Avançament d'orientacions per a la organització i gestió dels centres" més coherent amb el Decret, però incomplet pel que fa a la Filosofia de quart, atès que no menciona l'article 13 del Decret.

Recordem només dos punts d'aquest Decret 187/2015 en honor dels companys i companyes que en solitari s'estan enfrontant a equips directius abstrusos, inspeccions obedients (o com a mínim sordes) i a claustres indiferents.

Article 12 
Matèries de quart curs 
1. El quart curs té un caràcter orientador i ha de promoure la continuïtat formativa coherent amb els interessos i potencialitats de l’alumne. 
2. Les matèries comunes de quart de l’educació secundària obligatòria són les següents: 
Ciències socials (geografia i història), Educació física, Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i aranès, a Aran, Llengua estrangera, Matemàtiques acadèmiques-aplicades, Religió o cultura i valors ètics, Tutoria 
3. Les matèries optatives de quart són les següents:Biologia i geologia, Física i química, Llatí, Economia, Ciències aplicades a l’activitat professional, Emprenedoria, Tecnologia, Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica), Segona llengua estrangera, Educació visual i plàstica, Filosofia, Música, Arts escèniques i dansa, Cultura científica, Cultura clàssica.
Article 13 
7. Els centres de tres o més línies han d’oferir de forma obligatòria les matèries optatives de filosofia i segona llengua estrangera. La resta de centres han de prioritzar aquesta oferta segons la seva disponibilitat.

Els curriculums van apareixer en apèndix tres dies després : DOGC num 6945, de 28-8-2015
El de Cultura i Valors ètics: pàgines 280-289. 
El de Filosofia de quart: pàgines 289-293.
Consellerera d'ensenyament, com pot ser que l'actual equip del Departament desconeixi la legislació catalana? 
ACTUALITZACIÓ:
Hi ha algunes inèrcies que porten a disputes sobre a quines especialitats han d'impartir CVE i Psicologia i Sociologia. La legislació vigent a Catalunya és aquesta: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043.